Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
serwisu ogłoszeniowego dostępnego pod adresem www.slubny.com.pl

1. Niniejszy dokument (dalej zwany Polityką Prywatności) określa zasady przechowywania, gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu dostępnego pod adresem www.slubny.com.pl (dalej zwanego Serwisem).
2. Dane osobowe użytkowników Serwisu chronione są w zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), zwanym w dalszej części Polityki Prywatności RODO.
3. Administrator szanuje prywatności swoich użytkowników i w tym celu z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Twoje dane chronimy przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
4. Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 RODO informujemy Cię o zasadach przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu:

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Kamil Pyziak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WXQ Kamil Pyziak z siedzibą w Radomiu, ul. Kościelna 32 (PNA: 26-604 Radom), NIP: 9482344405, REGON: 140475186 (dalej: administrator). Z administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób listownie na adres: ul. Kościelna 32 (PNA: 26-604 Radom), przez e-mail: kontakt (małpa)wxq.pl

Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować listownie na adres: ul. Kościelna 32 (PNA: 26-604 Radom), przez e-mail: kontakt (małpa)wxq.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie drogą elektroniczną usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu polegających na zamieszczeniu strony internetowej w katalogu internetowym dostępnym pod adresem www.slubny.com.pl oraz prowadzeniu Twojego konta użytkownika, jeśli zdecydujesz się na jego założenie; dane przetwarzamy również w celach księgowych i w celu realizacji innych zobowiązań ciążących na nas na mocy powszechnie obowiązujących przepisów.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
• niezbędność Twoich danych do wykonania zawartej z nami umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną i prowadzenia konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
• ciążące na nas obowiązki prawne, związane np. z rachunkowością i koniecznością rozliczenia zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
Podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych może stanowić również nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes może wynikać z konieczności podjęcia działań mających na celu zapobieganie oszustwom, dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia bezpieczeństwa Serwisowi i informacji.
Na tej podstawie nie możemy przetwarzać danych jeśli Twoje prawa i wolności będą miały nadrzędny charakter nad naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Kategorie Twoich danych które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać Twoje następujące dane, udostępnione przez ciebie przy zakładaniu konta użytkownika lub zgłaszaniu strony internetowej do katalogu stron:
– adres poczty e-mail,
– w przypadku zlecenia nam wystawienia faktury VAT dodatkowo będziemy potrzebowali Twoich danych osobowych niezbędnych do jej wystawienia: nazwa firmy (w tym imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą), adres siedziby, nr NIP.

Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe na czas świadczenia przez nas usługi oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy na świadczenie usług.

Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
• firmie księgowej w celach księgowych oraz rozliczenia zawartych umów,
• kancelarii prawnej jeśli będzie to niezbędne w celu obrony naszych roszczeń,
• firmom świadczącym na naszą rzecz usługi hostingu.
Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Jeśli Twoje dane będą w przyszłości przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na nasz adres e-mailowy,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
c. prawo żądania sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Możesz również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych dotyczących działalności naszego Serwisu. Jeśli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
h. Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale stanowi ono warunek zawarcia umowy na świadczenie usług, bowiem jest ono niezbędne do zgłoszenia strony internetowej do katalogu internetowego i prowadzenia konta użytkownika Serwisu.
Jeżeli nie podasz nam swoich danych możemy odmówić zawarcia umowy i zamieszczenia strony w katalogu.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Nie stosujemy narzędzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Serwis w sposób automatyczny pobiera informacja wyłącznie zawarte w plikach cookies. Sposób ich wykorzystania przez nasz Serwis opisany jest w pkt 6 – 10 Polityki prywatności.

5. Prawo wglądu do przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz ich poprawiania, możesz dokonywać za pośrednictwem Panelu użytkownika lub kontaktując się z nami na dane wskazane w pkt 4.1. Polityki prywatności.
6.Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies które są niewielkimi danymi informatycznymi (zwłaszcza tekstowymi) przechowywanymi zapisywanymi w pamięci Twojego urządzenia końcowego (komputer, tablet, smartfon, itp). Pliki te zawierają nazwę danej witryny oraz czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu końcowym a także unikalny numer.
7. Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu:
a)dostosowania zawartości stron Serwisu do Twoich preferencji; umożliwia to rozpoznanie Twojego urządzenia i właściwe dopasowanie jej do Twoich potrzeb,
b) zapamiętywania informacji o Twojej sesji i jej utrzymywania;
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu, co umożliwia nam jego rozwój i świadczone za jego pośrednictwem usługi,
d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
8. Serwis stosuje pliki cookies stałe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym przez czas ściśle określony w ich parametrach (aż do momentu ich usunięcia z urządzenia końcowego) oraz sesyjne – tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym jedynie do czasu wylogowania się, opuszczenia stron Serwisu lub zakończenia pracy z przeglądarką. W ramach Serwisu możemy stosować pliki cookies które:
a) umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
b) służą do zapewnienia bezpieczeństwa,
c) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu,
d) umożliwiają zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień Serwisu ,
e) umożliwiają dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
9. Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Korzystając z ustawień przeglądarki internetowej możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień w tym zakresie (np. usunąć pliki cookies lub blokować ich wykorzystanie w przyszłości).
10. Zmiany ustawień przeglądarki internetowej mogą spowodować utrudnienia korzystania z niektórych funkcji dostępnych za pośrednictwem Serwisu.